• توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
  • توضیحات عرض: 150 سانتیمتر الگو: کجراه استفاده: پوشاک,منسوجات,لباس رسمی ویژگی ها وزن: 290 گرم تکنیک: منسوج تعداد تار: نخ تار 30 دولا پلی استر ویسکوز تراکم بافت: تراکم پود 24
Go to Top